Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 95. Vương Quốc Bị Chia Ra - (1Các Vua 11:26-40; 12:1-24)  


95. VƯƠNG QUỐC BỊ CHIA RA

(1Các Vua 11:26-40; 12:1-24)


Câu Gốc:

"vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng-nghiệm lời Ngài"" (1Các Vua 12:15)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vả, Giê-rô-bô-am là một người mạnh-dạn và tài-năng; Sa-lô-môn thấy người tuổi trẻ có tài-nghề, bèn đặt người làm đầu-xâu cho cả nhà Giô-sép." (1Các Vua 11:28)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Xảy trong lúc đó, Giê-rô-bô-am ở Giê-ru-sa-lem đi ra, gặp (vua/ tiên-tri) A-hi-gia ở Si-lô tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi." (1Các Vua 11:29)

3. "A-hi-gia bèn nắm (khăn/ áo) mới người mặc trong mình mà xé ra làm mười hai miếng." (1Các Vua 11:30)

4. "Đoạn, người nói với Giê-rô-bô-am rằng: Hãy lấy (hai/ mười) miếng về phần ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Sa-lô-môn và trao cho ngươi (hai/ mười) chi-phái của nước ấy." (1Các Vua 11:31)


Điền vào chỗ trống:

5. "Ta sẽ để lại một chi-phái cho con trai người, để cho tại Giê-ru-sa-lem, thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó, Đa-vít, kẻ tôi-tớ ta, hằng có một ________ ________ trước mặt ta luôn luôn." (1Các Vua 11:36)

6. "Và, nếu ngươi vâng theo lịnh ta, đi trong các đường-lối ___________, làm điều thiện trước mặt __________, giữ-gìn luật-lệ và điều-răn____________, y như Đa-vít, tôi-tớ _____________, đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi," (1Các Vua 11:38)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Rô-bô-am đến Si-chem; vì cả Y-sơ-ra-ên đã hiệp lại tại Si-chem đặng tôn người làm vua." (1Các Vua 12:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Giê-rô-bô-am cùng cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên đều đến tâu với Rô-bô-am rằng: Thân-phụ vua đã làm cho (gánh/ ách) chúng tôi nặng quá; nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục-dịch khó-nhọc và cái (gánh/ ách) nặng mà thân-phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục-dịch vua." (1Các Vua 12:3-4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Vua Rô-bô-am bàn với các trưởng-lão đã hầu-hạ Sa-lô-môn, cha mình, trong lúc người còn sống" (1Các Vua 12:6)

    Đúng hay Sai?

10. Rô-bô-am làm theo mưu của các trưởng-lão đã bàn cho mình. (1Các Vua 12:8)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

11. Giê-rô-bô-am và hết thảy dân sự đến với Rô-bô-am và người nói cùng họ"theo mưu các kẻ trai-trẻ mà đáp lại cùng chúng rằng: Cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng-nề; ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng-nề hơn nữa. Cha ta có sửa-phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa-phạt các ngươi bằng (roi mây/ roi bọ-cạp)." (1Các Vua 12:14)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)