Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 99. Ê-li Chiến Thắng Các Tiên Tri Ba-anh - (1Các Vua 18:1-40)  


99. Ê-LI CHIẾN THẮNG CÁC TIÊN TRI BA-ANH

(1Các Vua 18:1-40)


Câu Gốc:

"Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!" (1Các Vua 18:39)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Cách lâu ngày, trong năm thứ ba, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: Hãy đi, ra mắt A-háp; ta sẽ khiến (tuyết/ mưa) sa xuống đất." (1Các Vua 18:1)

2. "Vừa khi A-háp thấy Ê-li, thì nói rằng: Có phải ngươi, là kẻ làm (yên lặng/ rối-loạn) Y-sơ-ra-ên chăng?" (1Các Vua 18:17)

3. "Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối-loạn Y-sơ-ra-ên đâu; bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã (giữ/ bỏ) điều-răn của Đức Giê-hô-va, và đã tin theo thần Ba-anh." (1Các Vua 18:18)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Ê-li nói cùng A-háp rằng "Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Y-sơ-ra-ên, với bốn trăm năm mươi tiên-tri của Ba-anh, và bốn trăm tiên-tri của Át-tạt-tê, ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạt-mên." (1Các Vua 18:19)

    Đúng hay Sai?

5. Nhưng A-háp không sai người đi nhóm cả dân Y-sơ-ra-ên và những tiên-tri đến núi Cạt-mên. (1Các Vua 18:20)

    Đúng hay Sai?

6. "Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời." (1Các Vua 18:21)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực; họ phải chọn một con cho mình, sả ra từng miếng, sắp để trên củi, nhưng (hãy/ chớ) châm lửa. Còn ta, ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng (hãy/ không) châm lửa." (1Các Vua 18:23)

8. "Đoạn, hãy kêu-cầu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu-cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng (mưa/ lửa), ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân-sự đều đáp rằng: Lời nói rất phải." (1Các Vua 18:24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Vậy, chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó; rồi từ sớm-mai đến trưa, chúng cầu-khẩn danh của Ba-anh, và rằng: Hỡi Ba-anh! Xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời; " (1Các Vua 18:26)

    Đúng hay Sai?

10. "Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân-sự nầy nhìn-biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu-đốt của-lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương." (1Các Vua 18:37-38)

    Đúng hay Sai?

11. "Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Ê-li nói với chúng rằng: Hãy bắt các tiên-tri của Ba-anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ, Ê-li đem họ xuống dưới khe Ki-sôn, và giết họ tại đó." (1Các Vua 18:39-40)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)