Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 1Các Vua > 101. Ê-li Chọn Ê-li-sê - (1Các Vua 19:19-21)  


101. Ê-LI CHỌN Ê-LI-SÊ

(1Các Vua 19:19-21)


Câu Gốc:

"Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương cày có mười hai đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người." (1Các Vua 19:19)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương (cấy/ cày) có mười hai đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người." (1Các Vua 19:19)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương cày có mười hai đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người." (1Các Vua 19:19)

    Đúng hay Sai?

3. Nhưng Ê-li-sê chẳng bỏ bò mình và cũng chẳng đi theo Ê--li (1Các Vua 19:20)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ (kéo/ theo) ông." (1Các Vua 19:20)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại; vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu." (1Các Vua 19:20)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi-tớ mình ăn. Đoạn, người đứng dậy, đi theo Ê-li, và (phản đối/ hầu-việc) người." (1Các Vua 19:21)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)