Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 109. Lưỡi Rìu Nổi - (2Các Vua 6:1-7)  


109. LƯỠI RÌU NỔI

(2Các Vua 6:1-7)


Câu Gốc:

"Nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: Ớ chúa tôi! Than ôi! Tôi có mượn nó!" (2Các Vua 6:5)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Các môn đồ của những tiên tri nói với Ê-li-sê rằng: Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là (rộng/ hẹp) quá cho chúng tôi." (2Các Vua 6:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Xin để chúng tôi đi đến Giô-đanh, ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi." (2Các Vua 6:2)

    Đúng hay Sai?

3. Ê-li-sê đáp: Đừng đi. (2Các Vua 6:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Một người tiếp rằng: Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tớ thầy. Người đáp: Ta (sẽ/ sẽ không) đi" (2Các Vua 6:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Vậy, người đi với họ. Đến Giô-đanh, họ khởi đốn cây." (2Các Vua 6:4)

    Đúng hay Sai?

6. "Nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước." (2Các Vua 6:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Người la lên rằng: Ớ chúa tôi! Than ôi! Tôi có (mua/ mượn) nó!" (2Các Vua 6:5)

8. "Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó (gãy/ rớt) ở đâu? Người chỉ chỗ cho." (2Các Vua 6:6)


Điền vào chỗ trống:

9. "Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu ________ _________," (2Các Vua 6:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. "Và biểu người ấy rằng: Hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó." (2Các Vua 6:7)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)