Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Các Vua > 110. Tôi Tớ Nhìn Thấy Đạo Binh Hùng Mạnh - (2Các Vua 6:8-23)  


110. TÔI TỚ NHÌN THẤY ĐẠO BINH HÙNG MẠNH

(2Các Vua 6:8-23)


Câu Gốc:

"Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê." (2Các Vua 6:17)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, vua Sy-ri (tranh cãi/ giao chiến) với Y-sơ-ra-ên; người thương nghị với các tôi tớ mình, mà rằng: Ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia." (2Các Vua 6:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Sy-ri phục tại đó." (2Các Vua 6:9)

    Đúng hay Sai?

3. Nhưng vua Y-sơ-ra-ên chẳng nghe và chẳng sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình. (2Các Vua 6:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Lòng vua Sy-ri (hối lỗi/ bối rối) về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình, mà nói rằng: Các ngươi há không tỏ cho ta, ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Y-sơ-ra-ên?" (2Các Vua 6:11)


Điền vào chỗ trống:

5. "Một người trong những tôi tớ thưa rằng: Ôi vua chúa tôi! Chẳng ai trong chúng tôi hết; nhưng ____________ tiên tri trong Y-sơ-ra-ên, tỏ cho vua Y-sơ-ra-ên biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình." (2Các Vua 6:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Vua bèn bảo rằng: Hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người. Có người đến thuật cho vua rằng: Kìa, người ở tại Đô-than." (2Các Vua 6:13)

    Đúng hay Sai?

7. "Vì vậy, vua sai ngựa, xe, và một đạo binh rất đông đến Đô-than; họ tới nơi lúc ban đêm, và vây thành." (2Các Vua 6:14)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Tôi tớ của người Đức Chúa Trời chỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương (vây/ đi khỏi) thành. Người nói với Ê-li-sê rằng: Hỡi ôi! Chúa, chúng ta sẽ làm sao?" (2Các Vua 6:15)

9. "Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta (ít hơn/ đông hơn) những người ở với chúng nó." (2Các Vua 6:16)

10. "Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy (trũng/ núi) đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê." (2Các Vua 6:17)

11. "Quân Sy-ri kéo xuống nơi Ê-li-sê; người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Xin Chúa khiến mắt quân ấy bị (bụi mù/ đui mù)." (2Các Vua 6:18)

12. "Đoạn, Ê-li-sê nói với chúng nó rằng: Đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành. Hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm. Rồi người dẫn chúng nó đến (Sy-ri/ Sa-ma-ri)." (2Các Vua 6:19)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)