Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > 2Sa-mu-ên > 86. Đa-vít Đối Đãi Tử Tế Với Mê-phi-bô-sết - (2Sa-mu-ên 9:1-13)  


86. ĐA-VÍT ĐỐI ĐÃI TỬ TẾ VỚI MÊ-PHI-BÔ-SẾT

(2Sa-mu-ên 9:1-13)


Câu Gốc:

"Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng tôi, để tôi được sống; Vì luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích." (Thi-thiên 119:77)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Bấy giờ, Đa-vít nói rằng: Có người nào của nhà Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người." (2Sa-mu-ên 9:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Xíp-ba thưa cùng vua rằng: Còn một người con trai của Giô-na-than bị tật hai chân." (2Sa-mu-ên 9:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Khi Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than, cháu Sau-lơ, đã đến bên Đa-vít, thì (quỳ gối/ sấp mình) xuống đất và lạy." (2Sa-mu-ên 9:6)

4. "Vua bèn gọi Xíp-ba, tôi tớ của Sau-lơ, mà nói rằng: Ta (chẳng ban/ đã ban) cho con trai chủ người mọi tài sản thuộc về Sau-lơ và nhà người." (2Sa-mu-ên 9:9)

5. "Vậy, ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải (bỏ/ cày) đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất sanh sản, hầu cho con trai chủ ngươi có bánh ăn. Mê-phi-bô-sết, con trai chủ ngươi, sẽ ăn (trong ngục/ chung bàn) ta luôn luôn. Vả, Xíp-ba có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ." (2Sa-mu-ên 9:10)

6. "Xíp-ba thưa cùng vua rằng: Kẻ tôi tớ vua (sẽ chẳng/ sẽ) làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu." (2Sa-mu-ên 9:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. Vua truyền rằng "Ấy vậy, Mê-phi-bô-sết ăn chung bàn Đa-vít như một con trai của vua vậy." (2Sa-mu-ên 9:11)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Mê-phi-bô-sết có một con trai nhỏ, tên là ___________; và hết thảy những người ở trong nhà Xíp-ba đều là tôi tớ của Mê-phi-bô-sết." (2Sa-mu-ên 9:12)

9. "Mê-phi-bô-sết ở tại Giê-ru-sa-lem, bởi vì người ăn luôn chung _____________ của vua. Người bị ____________ hai chân." (2Sa-mu-ên 9:13)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)