Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Các Quan Xét > 63. Đạo Binh Ba Trăm Người Của Ghi-đê-ôn - (Các Quan Xét 7:1-25)  


63. ĐẠO BINH BA TRĂM NGƯỜI CỦA GHI-ĐÊ-ÔN

(Các Quan Xét 7:1-25)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng: "Nó khá đi với ngươi," thì nó sẽ đi theo ngươi; còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng: "Nó chớ đi với ngươi," thì kẻ đó không đi." (Các Quan Xét 7:4)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm (đông/ ít) quá, ta chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu, e Y-sơ-ra-ên đối cùng ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã cứu tôi." (Các Quan Xét 7:2)

2. "Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh nầy cho bá tánh nghe: Ai là người sợ hãi run rẩy, khá (trở về khỏi/ đi đến) núi Ga-la-át!." (Các Quan Xét 7:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. " Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại." (Các Quan Xét 7:3)

    Đúng hay Sai?

4. Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: "Dân hãy còn ít quá!" (Các Quan Xét 7:4)

    Đúng hay Sai?

5. Đức Giê-hô-va phán "phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng "Nó khá đi với ngươi," thì nó sẽ không đi theo ngươi; còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng: "Nó chớ đi với ngươi," thì kẻ đó sẽ đi." (Các Quan Xét 7:4)

    Đúng hay Sai?

6. "Vậy, người biểu dân dự xuống mé nước; rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó... thì ngươi phải để riêng ra." (Các Quan Xét 7:5)

    Đúng hay Sai?

7. Đức Giê-hô-va cũng bảo Ghi-đê-ôn để riêng ra kẻ nào quì gối cúi xuống mà uống. (Các Quan Xét 7:5)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba __________ còn lại bao nhiêu đều quì gối cúi xuống mà uống." (Các Quan Xét 7:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Bấy giờ, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi." (Các Quan Xét 7:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

10. "Xảy trong đêm đó, Đức-Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Hãy chỗi dậy, đi xuống hãm dinh Ma-đi-an, vì ta đã (phó/ ném) nó vào tay ngươi." (Các Quan Xét 7:9)

11. "Bấy giờ, ba đội quân thổi (sáo/ kèn), và đập bể (bình/ cung tên), tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi; đoạn cất tiếng reo lên rằng: Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn! Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy; cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi." (Các Quan Xét 7:20-21)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)