Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Các Quan Xét > 66. Sam-sôn Kéo Sập Một Đền Thờ - (Các Quan Xét 16:22-31)  


66. SAM-SÔN KÉO SẬP MỘT ĐỀN THỜ

(Các Quan Xét 16:22-31)


Câu Gốc:

"Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi." (Các Quan Xét 16:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại." (Các Quan Xét 16:22)

    Đúng hay Sai?

2. "Vả, các quan trưởng Phi-li-tin nhóm lại đặng dâng của tế lễ lớn cho Đa-gôn, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. " (Các Quan Xét 16:23)

    Đúng hay Sai?

3. Đương khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: Hãy gọi Sam-sôn, để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy, chúng dẫn Sam-sôn ở ngục đến, nhưng người chẳng làm trò trước mặt chúng. (Các Quan Xét 16:25)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Người ta đã để người đứng giữa (dân chúng/ các cột)" (Các Quan Xét 16:25)

5. "Sam-sôn bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: Hãy buông ta, và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu (cái bàn/ cái đền), hầu cho ta dựa vào đó." (Các Quan Xét 16:26)

6. "Vả, đền đầy những người nam người nữ, và hết thảy các quan trưởng Phi-li-tin đều ở đó; tại trên sân mái đền cũng có độ gần ba (trăm/ ngàn) người nam và nữ xem Sam-sôn làm trò." (Các Quan Xét 16:27)


Điền vào chỗ trống:

7. "Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban ___________ ___________ cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi." (Các Quan Xét 16:28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Sam-sôn vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào, mà rằng: Nguyện tôi chết chung với dân Phi-li-tin! Đoạn, người ráng hết sức, xô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó." (Các Quan Xét 16:29)

    Đúng hay Sai?

9. "Ấy vậy, trong lúc chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống." (Các Quan Xét 16:30)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)