Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Dân-số Ký > 49. Mười Hai Thám Tử - (Dân-số Ký 13:1-14:9)  


49. MƯỜI HAI THÁM TỬ

(Dân-số Ký 13:1-14:9)


Câu Gốc:

"Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật." (Dân-số Ký 14:8)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng...

Điền vào chỗ trống:

1. "Hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ _______ ________ cho dân Y-sơ-ra-ên. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi; mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình." (Dân-số Ký 13:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. Nhưng Môi-se không sai họ đi dù Đức Giê-hô-va đã truyền dạy (Dân-số Ký 13:3)

    Đúng hay Sai?

3. "Vậy các người đó đi lên do thám xứ, từ đồng vắng Xin cho đến Rê-hốp, đi về Ha-mát." (Dân-số Ký 13:21)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Các người đến khe Ếch-côn, cắt tại đó một nhành (ôlive/ nho) có một chùm (ô-li-ve/ nho); và hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái lựu và trái vả." (Dân-số Ký 13:23)

5. "Các người đi do thám xứ trong (bốn/ bốn mươi) ngày trở về (Dân-số Ký 13:25)
6. "Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy (rau cải/ hoa quả) xứ đó đây. Mà, dân sự ở trong xứ nầy vốn (yếu ớt/ mạnh dạn), thành trì thật vững vàng và rất (nhỏ/ lớn); " (Dân-số Ký 13:27-28)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta." (Dân-số Ký 13:31)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Chỉ các ngươi chớ ________ _________ cùng Đức Giê-hô-va, và đừng _________ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Chớ sợ chi." (Dân-số Ký 14:9)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)