Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > E-xơ-ra > 119. Vua Si-ru Giúp Những Dân Lưu Đày - (E-xơ-ra 1:1-11)  


119. VUA SI-RU GIÚP NHỮNG DÂN LƯU ĐÀY

(E-xơ-ra 1:1-11)


Câu Gốc:

"Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va." (Thi-thiên 122:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng:" (E-xơ-ra 1:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một (tượng thần/ đền thờ) tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa." (E-xơ-ra 1:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Nhưng những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng chẳng có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 1:5)

    Đúng hay Sai?

4. "Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật, và những vật quí báu, bất kể các của lạc hiến khác." (E-xơ-ra 1:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Vua Si-ru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va, mà (Hê-rốt/ Nê-bu-cát-nết-sa) đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người." (E-xơ-ra 1:7)

6. "Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, truyền Mít-rê-đát, người thủ quỹ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sết-ba-xa, quan trưởng của (Ê-díp-tô/ Giu-đa)." (E-xơ-ra 1:8)

7. "Nầy là số của các khí dụng ấy: ba mươi cái (chậu/ dĩa) vàng, ngàn cái (dĩa/ chậu) bạc, hai mươi chín (cái nĩa/ con dao), ba mươi (cái chén/ cái khoen) vàng, bốn trăm mười (cái khoen/ cái chén) bạc thứ hạng nhì, một ngàn cái (khí dụng/ khí giới) khác." (E-xơ-ra 1:9-10)


Điền vào chỗ trống:

8. "Hết thảy những khí dụng bằng ____________ và __________ số là năm ngàn bốn trăm cái." (E-xơ-ra 1:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Khi những người bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn được dẫn về Giê-ru-sa-lem, thì Sết-ba-xa đem lên luôn hết thảy vật ấy." (E-xơ-ra 1:11)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)