Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > E-xơ-ra > 120. Xây Lại Bàn Thờ và Đền Thờ - (E-xơ-ra 3:1-13)  


120. XÂY LẠI BÀN THỜ VÀ ĐỀN THỜ

(E-xơ-ra 3:1-13)


Câu Gốc:

"Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời." (Thi-thiên 136:1)


Điền vào chỗ trống:

1. "Đến tháng bảy, khi dân Y-sơ-ra-ên đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như ________ __________ ở tại Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 3:1)


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Bấy giờ, Giê-sua, con trai của Giô-sa-đác, và các anh em người, là thầy tế lễ, luôn với Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và các anh em người, đều chỗi dậy xây cất (nhà/ bàn thờ) Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời." (E-xơ-ra 3:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va." (E-xơ-ra 3:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu, và dầu cho dân Si-đôn và dân Ty-rơ, đặng sai họ đem gỗ (bá hương/ cẩm lai) từ Li-ban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Si-ru, vua Phe-rơ-sơ." (E-xơ-ra 3:7)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp, đều cầm chập chỏa, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, đã lập ra." (E-xơ-ra 3:10)

    Đúng hay Sai?

6. "Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va" (E-xơ-ra 3:11)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta (phá/ xây) nền đền thờ của Đức Giê-hô-va." (E-xơ-ra 3:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước vui mừng hớn hở (E-xơ-ra 3:12)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)