Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 127. Ê-xơ-tê Lên Ngôi Hoàng Hậu - (Ê-xơ-tê 2:1-18)  


127. Ê-XƠ-TÊ LÊN NGÔI HOÀNG HẬU/b>

(Ê-xơ-tê 2:1-18)


Câu Gốc:

"Duyên là giả dối, sắc lại hư không;Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi." (Châm-ngôn 31:30)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp;" (Ê-xơ-tê 2:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập làm (vua/ hoàng hậu) thế cho Vả-thi." (Ê-xơ-tê 2:4)

3. "Người bảo dưỡng Ha-đa-sa (tức là (Ê-xơ-tê/ E-xơ-ra)) con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là (xấu xí/ tốt tươi) hình dạng, đẹp đẽ dung nhan." (Ê-xơ-tê 2:7)


Điền vào chỗ trống:

4. "Khi phiên Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, cậu của Mạc-đô-chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng ___________ ____________ gì hết, ngoại trừ điều Hê-gai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần, đã định cho. " (Ê-xơ-tê 2:15)

5. "Ê-xơ-tê được ơn trước mặt ___________ ____________ thấy nàng." (Ê-xơ-tê 2:15)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi." (Ê-xơ-tê 2:17)

    Đúng hay Sai?

7. "Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Ê-xơ-tê; vua rộng tha thuế cho các tỉnh, và ban thưởng xứng đáng theo bực giàu sang của vua." (Ê-xơ-tê 2:18)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)