Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-xơ-tê > 130. Ha-man Nổi Giận Cùng Mạc-đô-chê - (Ê-xơ-tê 5:1-14)  


130. HA-MAN NỔI GIẬN CÙNG MẠC-ĐÔ-CHÊ

(Ê-xơ-tê 5:1-14)


Câu Gốc:

"Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp;Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan." (Châm-ngôn 11:29)


Điền vào chỗ trống:

1. "Ngày thứ ba, bà Ê-xơ-tê mặc đồ ____________ ____________, và ra chầu đứng tại nội viện, đối trước cung điện vua. Vua đương ngự trên ___________ tại trong cung điện trước cửa đền." (Ê-xơ-tê 5:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua; vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà Ê-xơ-tê lại gần và rờ đầu cây phủ việt." (Ê-xơ-tê 5:2)

    Đúng hay Sai?

3. "Nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao, xin vua và Ha-man hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu." (Ê-xơ-tê 5:8)

    Đúng hay Sai?

4. "Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mạc-đô-chê." (Ê-xơ-tê 5:9)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới tất cả những câu trả lời đúng:

5. "Dẫu vậy, Ha-man... (Ê-xơ-tê 5:10-11)

a. nín giận lại, trở về nhà mình,
b. sai người gọi đến các bạn hữu
c. và Sa-đéc là vợ mình.
d. Ha-man thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình,
e. số đông gà vịt mình,
f. và mọi sự vua làm cho mình được sang cả,
g. thể nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua.

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Ha-man cũng nói: Trừ ra một mình ta, hoàng hậu Ê-xơ-tê chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn; và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua." (Ê-xơ-tê 5:12)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Song mọi điều đó (chẳng ích gì/ là mọi sự) cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mạc-đô-chê, người Giu-đa, ngồi tại cửa vua." (Ê-xơ-tê 5:13)

8. "(Sa-đéc/ Xê-rết), vợ người, và các (kẻ thù/ bạn hữu) người đều nói rằng: Hãy biểu dựng một mộc hình, cao năm mươi thước; rồi sớm mai, hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mạc-đô-chê tại đó; đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm (phiền lòng/ đẹp lòng) Ha-man; người bèn truyền dựng cây mộc hình." (Ê-xơ-tê 5:14)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)