Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng > 178. Chúa Giê-xu và Ni-cô-đem - (Giăng 3:1-21)  


178. CHÚA GIÊ-XU VÀ NI-CÔ-ĐEM

(Giăng 3:1-21)


Câu Gốc:

"Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu." (Giăng 3:17)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa." (Giăng 3:1)

    Đúng hay Sai?

Khoanh tròn câu trả lời đúng

2. "Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy la.." (Giăng 3:2)

a. giáo sư từ Đức Chúa Trời đến
b. người từ thành Na-xa-rét

Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì (có thể / không thể) thấy được nước Đức Chúa Trời." (Giăng 3:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (Giăng 3:6)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là (người thâu thuế / giáo sư) của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!" (Giăng 3:9-10)

6. "Hầu cho hễ ai (không tin / tin) đến Ngài đều được sự sống đời đời." (Giăng 3:15)

7. "Vì Đức Chúa Trời (yêu thích / yêu thương) thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)

8. "Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà (hư mất / được cứu)." (Giăng 3:17)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)