Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng > 188. Ao Bê-tết-đa - (Giăng 5:1-15)  


188. AO BÊ-TẾT-ĐA

(Giăng 5:1-15)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát." (Giăng 5:8-9)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, (Hê-rốt / Đức Chúa Jêsus) lên thành Giê-ru-sa-lem," (Giăng 5:1)

2. "Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái (cửa sổ / vòm cửa)." (Giăng 5:2)

3. "Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, chờ khi (cây / nước) động;" (Giăng 5:3)


Điền vào chỗ trống:

4. "Vì một __________ ___________ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống __________ trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành." (Giăng 5:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm." (Giăng 5:5)

    Đúng hay Sai?

6. "Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?" (Giăng 5:6)

    Đúng hay Sai?

7. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi xuống nước. (Giăng 5:8)

    Đúng hay Sai?

8. "Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi." (Giăng 5:9)

    Đúng hay Sai?

9. "Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát." (Giăng 5:9)

    Đúng hay Sai?

10. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngợi khen dct vì người này được chữa lành. (Giăng 5:10)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)