Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-na > 161. Giô-Na Và Con Cá Lớn - (Giô-na 1:1-2:10)  


161. GIÔ-NA VÀ CON CÁ LỚN

(Giô-na 1:1-2:10)


Câu Gốc:

"Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm." (Ma-thi-ơ 12:40)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó;" (Giô-na 1:1-2)

    Đúng hay Sai?

2. "Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va." (Giô-na 1:3)

    Đúng hay Sai?

3. Biển yên lặng như tờ và chuyến đi diễn tiến tốt đẹp (Giô-na 1:4)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

4. "Người trả lời rằng: Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ" (Giô-na 1:9-10)

5. "Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy." (Giô-na 1:12)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Đoạn họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng." (Giô-na 1:15)

    Đúng hay Sai?

7. "Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm." (Giô-na 1:17)

    Đúng hay Sai?

8. "Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình." (Giô-na 2:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Đức Giê-hô-va bèn (phán / đến) cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô." (Giô-na 2:10)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)