Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-na > 163. Đức Chúa Trời Hạ Giô-na Xuống - (Giô-na 4:1-11)  


163. ĐỨC CHÚA TRỜI HẠ GIÔ-NA XUỐNG

(Giô-na 4:1-11)


Câu Gốc:

"Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu." (Thi-thiên 103:11)

"Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó." (Giô-na 3:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. Bấy giờ Giô-na rất đẹp lòng và vui mừng hớn hở (Giô-na 4:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ." (Giô-na 4:2)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. "Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng... (Giô-na 4:4)

a. "Vợ ngươi đâu?"
b. "Ngươi giận có nên không?"
c. "Bây giờ là mấy giờ?"

4. "Bấy giờ Giô-na ra khỏi ... (Giô-na 4:5)

a. thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy.
b. thành để đi gặp vua
c. nhà

5. "Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn...(Giô-na 4:6-7)

a. một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người,
b. một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không?"

    Đúng hay Sai?

7. "Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết." (Giô-na 4:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Còn ta, há không (hủy diệt / đoái tiếc) thành (nhỏ / lớn) Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?" (Giô-na 4:11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)