Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp > 135. Gióp, Người Công Bình, Kính Sợ Đức Chúa Trời - (Gióp 1:1-5)  


135. GIÓP, NGƯỜI CÔNG BÌNH, KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI

(Gióp 1:1-5)


Câu Gốc:

"Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác." (Gióp 1:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác." (Gióp 1:1)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Người sanh được __________ con trai và _____________ con gái;" (Gióp 1:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. Tài sản của ông có ... (Gióp 1:3)

a. bảy ngàn chiên
b. ba ngàn lạc đà
c. năm trăm đôi giày
d. năm trăm lừa cái
e. cây ăn trái rất nhiều


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Các con trai người hay đi (ca hát/ dự tiệc), đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình." (Gióp 1:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch" (Gióp 1:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. Gióp "thức dậy sớm, dâng (củi/ của lễ) thiêu tùy số chúng nó" (Gióp 1:5)

7. "người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong (lời nói/ lòng) từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp (ít khi/ hằng) làm như vậy." (Gióp 1:5)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)