Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Gióp > 141. Gióp Được Ban Phước - (Gióp 42:1-17)  


141. GIÓP ĐƯỢC BAN PHƯỚC

(Gióp 42:1-17)


Câu Gốc:

"Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự,Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm." (Gióp 42:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người" (Gióp 42:10)

    Đúng hay Sai?

2. Đức Giêhôva ban lại cho Gióp bằng phân nửa các tài sản mà người đã có trước. (Gióp 42:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Hết thảy anh em người, chị em người, và những người quen biết Gióp từ trước, đều đến thăm và (đốt lửa / ăn bữa) với người tại trong nhà người." (Gióp 42:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người;" (Gióp 42:11)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Mỗi người đều cho Gióp một nén __________ và một cái vòng ___________." (Gióp 42:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì." (Gióp 42:12)

    Đúng hay Sai?

7. Người không có con trai nào trong lúc tuổi già." (Gióp 42:13)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Trong (nửa / toàn) xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Gióp." (Gióp 42:15)

9. "Sau việc ấy, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời (thứ tư / thứ hai)." (Gióp 42:16)

10. "Rồi Gióp qua đời tuổi (trẻ/ cao) tác lớn." (Gióp 42:17)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)