Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-suê > 55. Giô-suê Trở Thành Lãnh Tụ Mới Của Y-sơ-ra-ên - (Giô-suê 1)  


55. GIÔ-SUÊ TRỞ THÀNH LÃNH TỤ MỚI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN

(Giô-suê 1)


Câu Gốc:

"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." (Giô-suê 1:8)


Điền vào chỗ trống:

1. "Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng ______________, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng:" (Giô-suê 1:1)

2. "Hãy __________ __________ __________ ___________, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó." (Giô-suê 1:6)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Ta há không có (nài xin/ phán dặn) ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ (vui mừng/ run sơ), chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi (không ở cùng/ vẫn ở cùng) ngươi trong mọi nơi ngươi đi." (Giô-suê 1:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Hãy nhớ lại điều Môi-se, tôi tớ Giê-hô-va, đã dặn các ngươi, khi người có nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ nầy cho các ngươi." (Giô-suê 1:13)

    Đúng hay Sai?

5. "Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn biểu, và đi khắp nơi nào ông sai;" (Giô-suê 1:16)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Chúng tôi sẽ (không vâng theo/ vâng theo) ông trong mọi việc y như đã (không vâng theo/ vâng theo) Môi-se. Chỉn nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông ở cùng ông, y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy!" (Giô-suê 1:17)

7. "Phàm ai nghịch mạng không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử; chỉ ông hãy __________ __________ __________ __________." (Giô-suê 1:18)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)