Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giô-suê > 58. Trận Chiến Thành Giê-ri-cô - (Giô-suê 6:1-26)  


58. TRẬN CHIẾN THÀNH GIÊ-RI-CÔ

(Giô-suê 6:1-26)


Câu Gốc:

"Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi." (Giô-suê 6:2)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đức Giê-hô-va phán cùng (Môi-se/ Giô-suê) rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi." (Giô-suê 6:2)

2. "Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong (sáu mươi/ sáu) ngày." (Giô-suê 6:3)

3. "Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước cầm bảy cái kèn tiếng vang; nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bảy bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi (kèn/ sáo) lên." (Giô-suê 6:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Vậy, Giô-suê, con trai của Nun, gọi những thầy tế lễ mà nói rằng: Hãy khiêng hòm giao ước, và bảy thầy tế lễ phải đi trước hòm của Đức Giê-hô-va, cầm bảy cái kèn tiếng vang." (Giô-suê 6:6)

    Đúng hay Sai?

5. Vả, Giô-suê có truyền lịnh cho dân sự rằng: Các ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình; chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi cho đến ngày nào ta biểu rằng: Hãy thì thầm! Bấy giờ các ngươi hãy thì thầm." (Giô-suê 6:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Vậy, dân sự (la lên/ thì thầm), và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, bèn (thì thầm/ la lớn lên), và vách thành liền ngã sập, dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình. Chúng lấy thành," (Giô-suê 6:20)

7. "Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của (Ba-lác/ Ra-háp) là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng, và mọi vật chi thuộc về nàng; nàng ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay, vì nàng có giấu sứ giả mà Giô-suê đã sai do thám Giê-ri-cô." (Giô-suê 6:25)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê, và danh tiếng người đồn khắp trong xứ." (Giô-suê 6:27)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)