Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 173. Giăng Báp-tít - (Lu-ca 3:1-22)  


173. GIĂNG BÁP-TÍT

(Lu-ca 3:1-22)


Câu Gốc:

"Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội," (Lu-ca 3:3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "...có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng." (Lu-ca 3:2)

    Đúng hay Sai?

2. "Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội," (Lu-ca 3:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường (người ta / Chúa), ban bằng các nẻo Ngài." (Lu-ca 3:4)

4. "Thế thì, hãy kết quả (bất xứng / xứng đáng) với sự ăn năn.." (Lu-ca 3:8)

5. "Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái (tốt/ xấu) thì sẽ bị đốn và (quăng / chụm)." (Lu-ca 3:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "... song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa." (Lu-ca 3:16)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-têm, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời (đóng lại / mở ra)" (Lu-ca 3:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài" (Lu-ca 3:22)

    Đúng hay Sai?

9. "...lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." (Lu-ca 3:22)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)