Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Lu-ca > 181. Chúa Chữa Lành Người Teo Tay - (Lu-ca 6:6-11)  


181. CHÚA CHỮA LÀNH NGƯỜI TEO TAY

(Lu-ca 6:6-11)


Câu Gốc:

"Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy;" (Gia-cơ 5:15)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ..." (Lu-ca 6:6)

    Đúng hay Sai?

2. Tại đó, có một người vành tai hữu bị teo. (Lu-ca 6:6)

    Đúng hay Sai?

3. Vả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bịnh trong ngày Sa-bát chăng, hầu tôn vinh Đức Chúa Trời. Lu-ca 6:7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Nhưng Ngài (không biết/ biết) ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và đứng lên." (Lu-ca 6:8)

5. "Đức Chúa Jêsus liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi: Trong ngày (ca hát / Sa-bát), nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người?" (Lu-ca 6:9)

Khoanh tròn câu trả lời đúng

6. "Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bịnh rằng... (Lu-ca 6:10)

a. "Ta sẽ chẳng chữa lành cho ngươi đâu vì hôm nay là ngày Sa-bát."
b. "Hãy giơ tay ra"

7. "Người giơ ra, thì tay... (Lu-ca 6:10)
a. được lành.
b. vẫn bị teo.

8. "Nhưng họ... (Lu-ca 6:11)
a. giận lắm
b. bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Jêsus cách nào.
c. cả hai câu trên

TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)