Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Mác > 180. Dòng Qua Mái Nhà - (Mác 2:1-12)  


180. DÒNG QUA MÁI NHÀ

(Mác 2:1-12)


Câu Gốc:

"Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời." (Mác 2:12)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào (nhà quán / nhà hội), ở đó có một người nam teo bàn tay." (Mác 2:1)

2. "Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn (ghế / chỗ trống);" (Mác 2:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "... Ngài giảng đạo cho họ nghe." (Mác 2:2)

    Đúng hay Sai?

4. "Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng." (Mác 2:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở (vách nhà / mái nhà) ngay chỗ Ngài ngồi..." (Mác 2:4)

6. "... rồi do lỗ đó dòng (gối / giường) người bại nằm xuống." (Mác 2:4)

7. "Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã (bám lấy con / được tha)." (Mác 2:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: "Ai cũng tha tội được". (Mác 2:6-7)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn?" (Mác 2:9)

10. "Vả, để cho các ngươi (lấy làm lạ / biết) Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà." (Mác 2:10-11)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)