Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Mác > 186. Chúa Giê-xu Bị Khước Từ Ở Thành Na-xa-rét - (Mác 6:1-6)  


186. CHÚA GIÊ-XU BỊ KHƯỚC TỪ Ở THÀNH NA-XA-RÉT

(Mác 6:1-6)


Câu Gốc:

"Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm," (Ê-sai 53:3)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến (quê hương mình/ một xứ khác), có các môn đồ cùng đi theo." (Mác 6:1)

2. "Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu (nghe giảng dạy / dạy dỗ) trong nhà hội..." (Mác 6:2)

3. "... thiên hạ nghe Ngài, (lấy làm lạ/ lấy làm chán)...(Mác 6:2)

4. "... mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những (phép lạ/ chuyện nhỏ) dường ấy?" (Mác 6:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư?" (Mác 6:3)

    Đúng hay Sai?

6. "Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài." (Mác 6:3)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

7. "Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị (quê hương mình / bà con mình / người nước ngoài / trong nhà mình/ hàng xóm mình) khinh dể mà thôi." (Mác 6:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm;" (Mác 6:5)

    Đúng hay Sai?

9. "Và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin." (Mác 6:6)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)