Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 187. Nhà Xây Trên Đá - (Ma-thi-ơ 7:24-29)  


187. NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ

(Ma-thi-ơ 7:24-29)


Câu Gốc:

"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá." (Ma-thi-ơ 7:24)

"Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng..." (Ma-thi-ơ 5:1-2)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

1. "Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây... (Ma-thi-ơ 7:24)

a. thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá."
b. thì sai lầm lớn.

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "...Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá." (Ma-thi-ơ 7:25)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

3. "Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo... " (Ma-thi-ơ 7:26)
a. khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
b. là người khôn ngoan.

Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì (cứ đứng vững / bị sập)." (Ma-thi-ơ 7:27)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "... hư hại rất nhiều." (Ma-thi-ơ 7:27)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Vì Ngài dạy như là (không có/ có) quyền, chớ không giống các thầy thông giáo." (Ma-thi-ơ 7:29)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)