Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 193. Chúa Giê-xu Khiến Cơn Bão Yên Lặng - (Ma-thi-ơ 8:23-27)  


193. CHÚA GIÊ-XU KHIẾN CƠN BÃO YÊN LẶNG

(Ma-thi-ơ 8:23-27)


Câu Gốc:

"Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng." Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao." (Thi-thiên 107:28-30)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

1. "Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền...(Ma-thi-ơ 8:23)

a. các môn đồ theo Ngài.
b. những người Pharisi theo Ngài.

Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi (sóng dậy / rong biển) phủ thuyền;" (Ma-thi-ơ 8:24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "... nhưng Ngài đương ngủ." (Ma-thi-ơ 8:24)

    Đúng hay Sai?

4. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúng ta hãy đánh cá!" (Ma-thi-ơ 8:25)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít (kinh nghiệm / đức tin) kia, cớ sao các ngươi sợ? (Ma-thi-ơ 8:26)

6. "... Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền (yên lặng như tờ / nổi sóng lớn) ." (Ma-thi-ơ 8:26)


Điền vào chỗ trống:

7. "Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều __________ __________ người?" (Ma-thi-ơ 8:27)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)