Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 194. Ví Dụ Về Lúa Mì và Cỏ Lùng - (Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43)  


194. VÍ DỤ VỀ LÚA MÌ VÀ CỎ LÙNG

(Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43)


Câu Gốc:

"Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!" (Ma-thi-ơ 13:43)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống (xấu / tốt) trong ruộng mình." (Ma-thi-ơ 13:24)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi." (Ma-thi-ơ 13:25)

    Đúng hay Sai?

3. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì chỉ có lúa mì . (Ma-thi-ơ 13:26)

    Đúng hay Sai?

4. "Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?" (Ma-thi-ơ 13:28)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Chủ rằng: (Hãy làm đi / Chẳng nên), e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng." (Ma-thi-ơ 13:29)

6. "Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến (cuối tuần / mùa gặt);" (Ma-thi-ơ 13:30)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "... đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta." (Ma-thi-ơ 13:30)

    Đúng hay Sai?

8. "Kẻ gieo giống tốt, là Con người;" (Ma-thi-ơ 13:37)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là (người làm ruộng / ma quỉ); (cuối tuần / mùa gặt), là ngày tận thế; con gặt, là các (thiên sứ / nhân công)." (Ma-thi-ơ 13:39)

10. "Còn người ta nhổ (lúa mì / cỏ lùng) mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy;" (Ma-thi-ơ 13:40)

11. "Khi ấy, những người công bình sẽ (chói rạng / rối loạn) như mặt trời trong nước của Cha mình." (Ma-thi-ơ 13:43)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)