Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Nê-hê-mi > 124. Lời Cầu Nguyện Của Nê-hê-mi - (Nê-hê-mi 1:1-2:20)  


124. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NÊ-HÊ-MI

(Nê-hê-mi 1:1-2:20)


Câu Gốc:

"Chúa ôi! Tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài;" (Nê-hê-mi 1:11)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. Nê-hê-mi hỏi thăm về dân Giu-đa đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Giê-ru-sa-lem." (Nê-hê-mi 1:2)

    Đúng hay Sai?

2. Các người ấy nói rằng: Những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh đều mạnh giỏi còn vách thành của Giê-ru-sa-lem thì cao và các cửa nó đều vững chãi." (Nê-hê-mi 1:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. Nê-hê-mi nói "Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi (cứ ăn/ cữ ăn) và (trò chuyện/ cầu nguyện) Đức Chúa của các từng trời." (Nê-hê-mi 1:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. Nê-hê-mi làm quan tửu chánh của vua. (Nê-hê-mi 1:11)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Vua nói với tôi rằng: Nhân sao ngươi mặt mày (vui/ buồn), dầu mà ngươi không có bịnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng: Nguyện vua vạn tuế! Lẽ nào mặt tôi không (vui/ buồn), khi cái thành, là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu đốt?" (Nê-hê-mi 2:2-3)

6. "Vua hỏi tôi rằng: Ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn (trò chuyện/ cầu nguyện) cùng Đức Chúa của các từng trời, rồi tâu với vua rằng: Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi (thiêu đốt/ xây cất) thành ấy lại. -" (Nê-hê-mi 2:4-5)

7. "Tôi cũng thưa với vua rằng: Nếu điều nầy được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi (vàng bạc/ những bức thơ) truyền các quan tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giu-đa; lại ban chiếu chỉ cho A-sáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi (sắt/ gỗ) làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền, và làm vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi." (Nê-hê-mi 2:7-8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. Nê-hê-mi chép "Vậy, tôi đến Giê-ru-sa-lem và ở tại đó ba ngày." (Nê-hê-mi 2:11)

    Đúng hay Sai?

9. Ông viết tiếp "Ban đêm tôi ra nơi cửa Trũng, đối ngang suối con chó rừng, và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Giê-ru-sa-lem bị hư nát, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt." (Nê-hê-mi 2:13)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

10. "Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được __________ __________ trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy." (Nê-hê-mi 2:18)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)