Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Nê-hê-mi > 125. Hoàn Tất Việc Xây Lại Vách Thành - (Nê-hê-mi 4:1-7:3)  


125. HOÀN TẤT VIỆC XÂY LẠI VÁCH THÀNH

(Nê-hê-mi 4:1-7:3)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta." (Nê-hê-mi 4:20)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa." (Nê-hê-mi 4:1)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

2. "Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao... (Nê-hê-mi 4:6)

a. vì dân sự chuyên thành làm công việc.
b. vì tiền công trả rất cao.


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, những người A-rạp, dân Am-môn, và dân Ách-đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Giê-ru-sa-lem tấn tới, và các nơi hư lủng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm (vui mừng/ giận dữ), bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến (hãm đánh/ xây) Giê-ru-sa-lem và làm cho nó bị rối loạn." (Nê-hê-mi 4:7-8)

4. "Nhưng chúng tôi (phàn nàn/ cầu nguyện) cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ." (Nê-hê-mi 4:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. Nê-hê-mi chép "Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung, và giáp; các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa." (Nê-hê-mi 4:16)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, và những kẻ chất lên, một tay thì (đập phá/ làm công việc), còn một tay thì cầm (bình khí/ binh khí) mình." (Nê-hê-mi 4:17)

7. "Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng, và dân sự còn sót lại, mà rằng: Công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người nầy cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu (nghịch cùng/ cho) chúng ta." (Nê-hê-mi 4:19-20)


Điền vào chỗ trống:

8. "Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành _________ __________, hết năm mươi hai ngày." (Nê-hê-mi 6:15)


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị (Bết-lê-hem/ Giê-ru-sa-lem) cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác." (Nê-hê-mi 7:1-2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

10. Khi tháng bảy đến, thì dân Y-sơ-ra-ên không ở trong các thành của mình. (Nê-hê-mi 7:73)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)