Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Phục-truyền Luật-lệ Ký > 54. Môi-se Qua Đời - (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34)  


54. MÔI-SE QUA ĐỜI

(Phục-truyền Luật-lệ Ký 34)


Câu Gốc:

"Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10)


Điền vào chỗ trống:

1. "Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi ___________, nơi đỉnh Phích-ga, đối ngang Giê-ri-cô;" (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:1)

"Rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ tự Ga-la-át chí Đan; toàn Nép-ta-li, xứ Ép-ra-im và Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển tây," miền Nam, đồng bằng, sông Giô-đanh và trũng Giê-ri-cô, thành cây chà là, cho đến Xoa." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:1-3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Đó là xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, mà rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:4)

    Đúng hay Sai?

3. Đức Giê-hô-va phán "Ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, và ngươi sẽ vào đó." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:4)

    Đúng hay Sai?

4. "Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp theo như lịnh của Đức Giê-hô-va." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-Phê-o; cho đến ngày nay (không có ai/ mọi người) biết được mộ của người." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:6)

6. "Dân Y-sơ-ra-ên (khóc/ cười) Môi-se trong ba mươi ngày tại đồng bằng Mô-áp. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:8)

7. "(Giô-suê/ Giê-rê-mi) con trai của Nun, được đầy dẫy thần khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay mình trên người; dân Y-sơ-ra-ên bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:9)

8. "Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên (tiên tri/ người lính) nào giống như Môi-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt." (Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)