Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ru-tơ > 69. Bô-ô Chuộc Ru-tơ - (Ru-tơ 4:1-13)  


69. BÔ-Ô CHUỘC RU-TƠ

(Ru-tơ 4:1-13)


Câu Gốc:

"Đấng Cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên." (Ê-sai 47:4)


Điền vào chỗ trống:

1. "Bô-ô bèn chọn mười người trong các trưởng lão của thành, mà rằng: Các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi. Đoạn, Bô-ô nói cùng người có quyền chuộc __________ _________ rằng: Na-ô-mi ở Mô-áp trở về, __________ __________ miếng đất của Ê-li-mê-léc, anh chúng ta." (Ru-tơ 4:2-3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Bô-ô lại nói: Khi mua ruộng bởi tay Na-ô-mi, anh cũng phải mua luôn bởi Ru-tơ, người Mô-áp, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người." (Ru-tơ 4:5)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "Người có quyền chuộc lại đáp rằng: Nếu vậy, tôi (không chuộc/ chuộc) lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình; xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi (không thế chuộc/ chuộc) được." (Ru-tơ 4:6)

4. "Vả, xưa trong Y-sơ-ra-ên khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết, thì người nầy phải cổi (áo/ giày) mình mà trao cho người kia." (Ru-tơ 4:7)


Điền vào chỗ trống:

5. "Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng Bô-ô rằng: Anh hãy chuộc sản nghiệp đó. Rồi người cởi __________ mình ra." (Ru-tơ 4:8)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ." (Ru-tơ 4:13)

    Đúng hay Sai?

7. "Các người đàn bà nói cùng Na-ô-mi rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Y-sơ-ra-ên!" (Ru-tơ 4:14)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)