Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 1. Sự Sáng Thế - (Sáng-thế Ký 1:1-2:25)  


1. SỰ SÁNG THẾ

(Sáng-thế Ký 1:1-2:25)


Câu Gốc:

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." (Giăng 1:1-3)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." (Sáng-thế Ký 1:1)

    Đúng hay Sai?

2. "Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước." (Sáng-thế Ký 1:2)

    Đúng hay Sai?

3. "Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng." (Sáng-thế Ký 1:3)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là (sáng láng/ngày); sự tối là (đêm/khoảng không). Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt." (Sáng-thế Ký 1:5)

5. "Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là (trời/đất). Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì." (Sáng-thế Ký 1:8)

6. "Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là (bụi/đất), còn nơi nước tụ lại là (vũng/biển). Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành." (Sáng-thế Ký 1:10)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; nhưng không có như vậy." (Sáng-thế Ký 1:11)

    Đúng hay Sai?

8. "Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao." (Sáng-thế Ký 1:16)

    Đúng hay Sai?

9. "Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành." (Sáng-thế Ký 1:21)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

10. "Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo_______, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo ________; thì có như vậy." (Sáng-thế Ký 1:24)

11. "Đức Chúa Trời phán rằng: _________ ______ hãy làm nên loài người như hình _____ và theo tượng ________, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất." (Sáng-thế Ký 1:26)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)