Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 2. Đức Chúa Trời Dựng Nên A-đam và Ê-va - (Sáng-thế Ký 1:26-4:1)  


2. ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN AĐAM VÀ ÊVA

(Sáng-thế Ký 1:26-4:1)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Sáng-thế Ký 1:27)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị (loài cá biển/ loài chim trời/các ngôi sao/ loài súc vật/núi/ loài côn trùng bò trên mặt đất)". (Sáng-thế Ký 1:26)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." (Sáng-thế Ký 1:27)

    Đúng hay Sai?

3. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh." (Sáng-thế Ký 2:7)

    Đúng hay Sai?

4. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì tốt..." (Sáng-thế Ký 2:18)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một (tai/ xương sườn), rồi lấp thịt thế vào." (Sáng-thế Ký 2:21)

6. "Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng (tai/xương sườn/răng) đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam." (Sáng-thế Ký 2:22)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "A-đam gọi vợ là Ê-va vì là mẹ của cả loài người." (Sáng-thế Ký 3:20)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)