Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 5. Ca-in và A-bên - (Sáng-thế Ký 4:1-17)  


5. CAIN VÀ ABÊN

(Sáng-thế Ký 4:1-17)


Câu Gốc:

"Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó." (Sáng-thế Ký 4:7)


Điền vào chỗ trống:

1. "Vả, cách ít lâu, _______ dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va." (Sáng-thế Ký 4:3)

2. "_______ cũng dâng ______ ________ ________ trong bầy mình cùng mỡ nó. " (Sáng-thế Ký 4:4)


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. Đức Giêhôva nhậm lễ vật của ai? a. Cain b. Abên c. Không của ai cả (Sáng-thế Ký 4:4-5)


4. "Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi (giận/vui mừng)?" (Sáng-thế Ký 4:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi." (Sáng-thế Ký 4:8)

    Đúng hay Sai?

6. "Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta." (Sáng-thế Ký 4:10)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Bây giờ, ngươi sẽ bị đất ______ ______, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra." (Sáng-thế Ký 4:11)


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi (nhẹ/nặng) quá ..." (Sáng-thế Ký 4:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

9. "Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen." (Sáng-thế Ký 4:16)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)