Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 13. Lót Lìa Áp-ram - (Sáng-thế Ký 13:6-18)  


13. LÓT LÌA ÁPRAM

(Sáng-thế Ký 13:6-18)


Câu Gốc:

"Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy." (Sáng-thế Ký 13:16)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất (nhiều/ ít) cho đến đỗi không ở chung nhau được." (Sáng-thế Ký 13:6)

2. "Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên (thân thiện/ cãi lẫy) nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa." (Sáng-thế Ký 13:8)

3. "Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên (tả/ hữu); nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên (hữu/ tả)" (Sáng-thế Ký 13:9)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau." (Sáng-thế Ký 13:11)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Áp-ram ở trong xứ __________, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến __________." (Sáng-thế Ký 13:12)


Gạch dưới những chữ đúng:

6. "Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến (phương bắc/phương nam/phía trên/phía dưới/phương đông/phía sau và phương tây) Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời." (Sáng-thế Ký 13:14-15)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)