Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 15. Đức Chúa Trời Hứa Cùng Áp-ram - (Sáng-thế Ký 15:1-17:19; 18:1-16)  


15. ĐỨC CHÚA TRỜI HỨA CÙNG ÁPRAM

(Sáng-thế Ký 15:1-17:19; 18:1-16)


Câu Gốc:

"Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin." (Rô-ma 4:13)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không (con/vui), kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách." (Sáng-thế Ký 15:2)

2. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là (người kế nghiệp/ người đồng nghiệp) ngươi." (Sáng-thế Ký 15:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy." (Sáng-thế Ký 15:5)

    Đúng hay Sai?

4. "Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người." (Sáng-thế Ký 15:6)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

5. "Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: _____ ______ dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát." (Sáng-thế Ký 15:18-19)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn." (Sáng-thế Ký 17:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên (sư phụ/ tổ phụ) của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là (Áp-bê/ Áp-ra-ham), vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của (ít/ nhiều) dân tộc." (Sáng-thế Ký 17:4-5)

8. "Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi (biển/ xứ) mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ." (Sáng-thế Ký 17:8)

"Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày." (Sáng-thế Ký 18:1)

9. "Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một (con nai/ con trai)." (Sáng-thế Ký 18:10)

10. "Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra (cười/ khóc) như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi (trẻ/ già) đến thế nầy lại còn sanh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm (được/ không được) chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai." (Sáng-thế Ký 18:13-14)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)