Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 19. Y-sác Sanh Ra - (Sáng-thế Ký 21:1-8)  


19.YSÁC SANH RA

(Sáng-thế Ký 21:1-8)


Câu Gốc:

"Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài." (Thi-thiên 89:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói." (Sáng-thế Ký 21:1)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

2. "Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã _______, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định." (Sáng-thế Ký 21:2)

3. "Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là _________." (Sáng-thế Ký 21:3)


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Vả, khi Y-sác ra đời, thì Áp-ra-ham đã được một (trăm/ ngàn) tuổi." (Sáng-thế Ký 21:5)

5. "Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc (khóc than/ vui cười); hết thảy ai hay được cũng sẽ (than khóc/ vui cười) về sự của tôi." (Sáng-thế Ký 21:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

6. "Lại nói rằng: Há ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi." (Sáng-thế Ký 21:7)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Chánh ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một _______ lớn ăn mừng." (Sáng-thế Ký 21:8)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)