Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 25. Lê-a và Ra-chên - (Sáng-thế Ký 29:1-30)  


25. LÊ-A VÀ RA-CHÊN

(Sáng-thế Ký 29:1-30)


Câu Gốc:

"Kẻ dữ ăn được công giá hư giả;Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn." (Châm-ngôn 11:18)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Khi vừa thấy (Rê-be-ca/ Ra-chên), con gái La-ban, cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng, cho bầy (bò/ chiên) của La-ban, cậu mình, uống nước." (Sáng-thế Ký 29:10)

2. "Rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rê-bê-ca. Nàng bèn (đi/ chạy) về thuật lại cho cha hay." (Sáng-thế Ký 29:12)


Điền vào chỗ trống:

3. "Vả, La-ban có hai con gái, con lớn tên là __________; con nhỏ tên là ____________." (Sáng-thế Ký 29:16)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Mắt Lê -a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi." (Sáng-thế Ký 29:17)

    Đúng hay Sai?

5. "Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy năm." (Sáng-thế Ký 29:18)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: Nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba (năm/ bữa)." (Sáng-thế Ký 29:20)

7. Khi Laban gạt Giacốp cưới con gái lớn của La-ban là Lê-a, Gia-cốp hỏi La-ban rằng: "Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu (tin/ lừa gạt) tôi?" (Sáng-thế Ký 29:25)

8. "(Li-ban/ La-ban) đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau." (Sáng-thế Ký 29:26)

9. "Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm (bảy/ bảy mươi) năm nữa." (Sáng-thế Ký 29:30)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)