Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Sáng-thế Ký > 28. Giô-sép Bị Bán Bởi Các Anh Mình - (Sáng-thế Ký 37:3-36)  


28. GIÔ-SÉP BỊ BÁN BỞI CÁC ANH MÌNH

(Sáng-thế Ký 37:3-36)


Câu Gốc:

"Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước." (Ma-thi-ơ 5:11)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vả, Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép (ít hơn/hơn) những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc." (Sáng-thế Ký 37:3)


Điền vào chỗ trống:

2. "Các anh thấy cha _____________ Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng __________________, chẳng có thế lấy lời tử tế nói cùng chàng được." (Sáng-thế Ký 37:4)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

3. "Giô-sép có nằm chiêm bao, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa." (Sáng-thế Ký 37:5)

    Đúng hay Sai?

4. Giô-sép không có nằm chiêm bao nữa nên họ bắt đầu thương Giô-sép. (Sáng-thế Ký 37:9)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

5. "Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem. Y-sơ-ra-ên nói cùng Giô-sép rằng: Các anh con có (chăn/ăn) bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Giô-sép đáp rằng: Có con đây." (Sáng-thế Ký 37:12-13)

6. "Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói nhau rằng: Kìa, thằng (làm ruộng/nằm mộng) đến kia!" Bây giờ, nào! Chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái (vũng/hố) nước nào đó; đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao." (Sáng-thế Ký 37:18-20)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Lại tiếp: Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra; hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình." (Sáng-thế Ký 37:22)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

8. "Vả, khi những lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi ________ chàng giá hai mươi miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ _________________." (Sáng-thế Ký 37:28)


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "đoạn, gởi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: Đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy, xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng. Gia-cốp nhìn và nói rằng: Ấy là áo của con trai ta đó; một thú dữ đã xé cấu nó! Quả thật (Giô-sép/Ru-bên) đã bị phân thây rồi!" (Sáng-thế Ký 37:32-33)

10. "Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng (không chịu/chấp nhận); bèn nói rằng: Ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta! Ấy đó, cha Giô-sép khóc than chàng như vậy." (Sáng-thế Ký 37:35)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)