Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 41. Bánh Từ Trời - (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4-35)  


41. BÁNH TỪ TRỜI

(Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4-35)


Câu Gốc:

"Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian." (Giăng 6:33)

"Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên ở nơi Ê-lim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Si-na-i." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng," (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:2)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Nói cùng hai người rằng: Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán chê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đặng làm cho cả đoàn dân đông nầy đều bị chết (khát/ đói)." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:3)

3. "Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ta sẽ từ trên (lò/ trời) cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4)


Điền vào chỗ trống:

4. "Qua ngày thứ _________, dân sự sẽ dự bị phần đã góp, và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hằng ngày." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:5)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "Vả, khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Y-sơ ra-ên, thì họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:10)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta đã nghe lời (ngợi khen/ oán trách) của dân Y-sơ-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:11-12)

7. "Vậy, chiều lại, có chim cút bay lên phủ trên trại quân; đến sáng mai lại có một lớp (lông/ sương) ở chung quanh trại quân." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:13)


Điền vào chỗ trống:

8. "Lớp ___________ đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn, như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy, bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là __________ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:14-15)


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se, một vài người để dư lại đến sáng mai; thì (cào cào/ sâu) hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:20)

10. "Dân Y-sơ-ra-ên ăn (bánh mì/ ma-na) trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Ca-na-an, là xứ có người ta ở." (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:35)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)