Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Xuất Ê-díp-tô Ký > 42. Nước Ra Từ Hòn Đá - (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-6)  


42. NƯỚC RA TỪ HÒN ĐÁ

(Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-6)


Câu Gốc:

"Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, Trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Là Đấng biến hòn đá ra ao nước, Đổi đá cứng thành nguồn nước." (Thi-thiên 114:7-8)

"Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim..." (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. Có nhiều nước cho dân sự uống (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. "Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi (nước/ trà đá) uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy?" (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:2)

3. "Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao (sợ/ ướm thử) Đức Giê-hô-va vậy?" (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:2)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:3)

    Đúng hay Sai?

5. Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: "Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ tôn tôi làm vua!!" (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:4)

    Đúng hay Sai?

6. "Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự." (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:5)

    Đúng hay Sai?


Điền vào chỗ trống:

7. "Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy __________ hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. " (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên." (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)