Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Tại sao Chúa Giêxu phải chết vì chúng ta?  


Câu hỏi:
Tại sao Chúa phải chết vì tội lỗi chúng ta và cái chết của Ngài có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gởi đến chúng tôi một câu hỏi rất căn bản khi tìm hiểu về Chúa. Để trả lời cho trọn vẹn câu hỏi của bạn, chắc chúng ta cần để thời gian đọc toàn bộ Kinh Thánh vì toàn bộ Kinh Thánh hướng về Chúa Giêxu và chương trình cứu rỗi của Ngài cho con người. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tóm tắt sơ lược ý nghĩa sự chết của Chúa Giêxu và sự cứu chuộc của Ngài cho chúng ta như sau:

Trước hết, chúng ta cũng cần biết vài nét về Đức Chúa Trời: Ngài là ai và tại sao chúng ta có trách nhiệm thờ phượng và vâng lời Ngài. Kinh Thánh Sáng Thế Ký 1:1 cũng cho chúng ta biết "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất." Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo vũ trụ này, tạo ra bạn và tôi và là Đấng tối cao toàn quyền điều khiển mọi sự trên thế giới thọ tạo của Ngài. Chúa không phải là một con người như chúng ta mà là Thần, là thể thiêng liêng. Kinh Thánh trong Xuất Êdíptô ký đoạn 3 câu 14, Đức Chúa Trời nói về tên mình rằng "Ta là Đấng Tự hữu hằng hữu". Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng tự có và có vĩnh viễn. Không ai tạo ra Ngài hay sanh ra Ngài. Với Ngài cũng không có ban đầu và kết thúc. Chúng tôi hiểu điều này nghe rất lạ tai và khó mường tượng được nhưng chúng ta phải biết rằng vì Ngài đã không thuộc thế giới loài người nên Ngài không bị chi phối bởi những định luật bất di dịch của thế giới loài người như thời gian, không gian, bắt đầu, kết thúc v.v... Đức Chúa Trời là Đấng rất nhân từ yêu thương nhưng cũng hết sức thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Xuất Êdíptôký 34:6-7 Đức Chúa Trời nói về mình rằng "Giêhôva! Giêhôva! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ơn huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá đều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội làvô tội và nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời..."

Bởi đức thánh khiết của Ngài, Ngài không chấp nhận một tội lỗi nào dù chỉ trong tư tưởng, lời nói. Tiêu chuẩn công chính của Chúa được trình bày trong Kinh Thánh. Nếu bạn đọc sẽ rõ những tiêu chuẩn đó thật cao quá so với khả năng "làm lành" của bất kỳ một con người nào thiện hảo nhất. Ví dụ Chúa dạy chúng ta phải hết lòng yêu kính Chúa, Chúa dạy chúng ta nếu ai chỉ ghét người khác thì phạm tội cũng như tội giết người, Chúa dạy phải yêu thương kẻ thù nghịch mình, Chúa dạy phải hạmình coi người khác tôn trọng hơn mình... và còn nhiều tiêu chuẩn khác nữa của Ngài mà khi nghiêm túc xét mình trước những tiêu chuẩn đó thì chúng ta sẽ phải nhận ra rằng chúng ta có quá nhiều tội. Vì vậy Kinh Thánh cũng có nói "vì mọi người đều đã phạm tội" (Rôma 3:23) và theo tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời thì ai phạm tội phải bị sự đoán phạt là sự chết đời đời nơi địa ngục "vì tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rôma 6:23) có nghĩa là giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Tuy nhiên vì tình yêu thương, Đức Chúa Trời không muốn bỏ mặc con người trong hình phạt tội lỗi nên đã thực hiện một chương trình cứu rỗi cho con người: Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêxu, là ngôi hai của Đức Chúa Trời, đến thế gian làm con người và chịu chết trên thập tự giá, chịu hình phạt thay cho con người, "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rôma 5:8). Cũng giống như một người phạm một tội gì đó phải chịu án tù. Luật pháp không thể "tha trắng án" người đó được nhưng có một người khác "vô tội" chịu đứng ra nhận án phạt cho người đó thì người đó có thể được trắng án. Chúa Giêxu là Đấng hoàn toàn không có tội, nhưng Ngài đã chấp nhận đứng vào chỗ chúng ta để chịu án thay cho chúng ta để tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời được thỏa đáng mà con người cũng thoát khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Vì thế nếu ai nhận Chúa Giêxu chết thay tội mình và đặt lòng tin cậy nơi Ngài thì được tha tội, không bị sự chết nơi hỏa ngục mà được trở nên con Đức Chúa Trời trong đời này và được sống nơi thiên đàng đời đời trong đời sau. Với những người tin Chúa Giêxu chết cho mình, sự công bình của Chúa Giêxu được kể vào cho người đó và trước mắt Đức Chúa Trời người đó là công bình và được nhận làm con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12 ). Thế thì Chúa Giêxu mà chắc hẳn bạn thường nghe nhắc đến khi nói đến đạo Tin Lành là Đức Chúa Trời xuống thế gian làm người cách đây hơn 2000 năm, để chết thay cho loài người. Ngài đã sống lại sau ba ngày và về trời.

Tóm lại sự chết của Chúa Giêxu có ý nghĩa gì cho những ai tin Chúa? Sự chết đó trả thay án phạt tội lỗi của họ để họ được trở nên con Đức Chúa Trời. Là con Đức Chúa Trời, trong đời này chúng ta được ở trong sự chăm sóc lo liệu của Ngài. Kinh Thánh nói "hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." (1 Phiero 5:7 ) Trong đời sau, Chúa hứa cho con cái Ngài được sống đời đời với Ngài nơi thiên đàng. Kinh Thánh nói "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16). Ngoài ra Kinh Thánh cũng còn cho chúng ta biết rằng những ai không được Chúa Giêxu chết thế để đền tội cho thì vẫn còn ở trong tội lỗi mình: "Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi." (Giăng 8:24). Và những người ấy sẽ chịu xét xử về tội lỗi của họ trong ngày tận thế: "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (Giăng 3:46)

Cầu xin Chúa cho bạn thấy được ý nghĩa thật của tình yêu thương và sự chết của Chúa Giêxu trong đời sống bạn.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)