Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Theo câu Mathiơ 24:14: Tin Lành có từ bao giờ? Sự cuối cùng là gì?  


Câu hỏi:
Theo câu Kinh Thánh Mathiơ 24:14 rằng "Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến." Thì ai là người giảng Phúc Âm? Tiêu chuẩn của người giảng Phúc Âm? Tin Lành có từ bao giờ? Sự cuối cùng là gì?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gởi đến chúng tôi thắc mắc của bạn. Sau đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn.

Thứ nhất, ai là người giảng Phúc Âm? Mọi người tín đồ, là con cái Chúa, đều có trách nhiệm đi rao giảng Phúc Âm. Trước khi về trời, Chúa Giêxu giao đại mạng lịnh truyền giảng Tin Lành (hay Phúc Âm) cho các môn đồ Ngài. "Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15).
Ngày nay những ai tin Chúa, được làm con cái Chúa đều là môn đồ của Chúa và vì vậy mà nhận lãnh mạng lịnh này.

Thứ hai, Tin Lành có từ bao giờ? Chúng ta hãy cùng xem Tin Lành đó là gì? Hai chữ "tin lành" trong bản Kinh Thánh tiếng Việt xuất xứ từ 2 chữ trong tiếng Hilạp là euaggelion và euaggelizo có nghĩa là "sứ điệp tốt lành" và "thông báo tin mừng" (tiếng Hilạp là nguyên ngữ của Tân ước). Những chữ nầy trong tiếng anh là "gospel", "good tidings" ngày nay có khi được dịch qua tiếng Việt là "phúc âm". Những người dịch Kinh Thánh ra tiếng Việt trong bản dịch "truyền thống" rất hay khi tóm tắt những chữ đó lại bằng hai chữ "tin lành". Hai chữ đó cho chúng ta thấy ý nghĩa của nó là "tin tức tốt lành", "tin vui", "tin mừng".

Trước hết, "tin lành" đặc biệt này là tin mừng về sự ra đời của Chúa Giêxu, "Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa." (Luca 2:10-11). Kế đến "tin lành" nầy là lẽ đạo cứu rỗi mà Chúa Giêxu đến rao giảng cho nhân loại, "Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo" (Luca 4:18). Sau đó, "tin lành" nầy là tin mừng cho thế gian rằng Chúa Giêxu đã chịu chết và đã sống lại và tin mừng đó đã được ghi chép lại trong Kinh Thánh, "Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em" (1Phierơ 1:25). Chúa Giêxu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi là chịu hình phạt thế cho những người nào Ngài cứu và đã sống lại cho nên Ngài có thể cứu những ai tin Ngài, "Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy" (Hêbơrơ 7:25). Vì vậy ngày nay khi rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa Giêxu chúng ta gọi là giảng "tin lành". Để tìm hiểu thêm về "Tin Lành" bạn có thể tham khảo bài "Tin Dữ Tin Lành" trong mục "Tìm hiểu Tin Lành" trên website http://tinlanh.com.

Thứ ba, "sự cuối cùng" là gì? Sự cuối cùng là sự cuối cùng của thế giới thọ tạo này thường được gọi tắt là tận thế. Trong Kinh Thánh nhiều lần Chúa cho biết sẽ có một ngày chung cuộc cho thế giới thọ tạo này. "Nhưng trời đất thời bây giờ... để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác." (2 Phierơ 3:7). Khi đến ngày tận thế thì thiên sứ của Chúa sẽ phân chia ra những người những người được cứu và không được cứu, "Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ; kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe! (Mathiơ 13:37-43). Người được cứu sẽ được vào thiên đàng ở với Chúa, "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi." (Khải huyền 21:4). Người không được cứu sẽ bị xét xử về những tội của mình làm, "Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy." (Khải Huyền 20:12), và sẽ bị đưa đi chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai." (Khải huyền 21:8). Khi nào mà "tin lành" về sự cứu rỗi của Chúa Giêxu, về vương quốc của Đức Chúa Trời được rao giảng đến mọi nơi mà những người Ngài đã chọn đang sống để những người đó có thể biết về Chúa và tin Ngài thì khi đó Chúa Giêxu sẽ trở lại, khi đó sự cuối cùng của thế giới thọ tạo nầy sẽ đến.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)