Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Nhã-ca > Nhã-ca 3  


Nhã-ca 3
1 Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu,Tôi tìm kiếm người mà không gặp.
2 Tôi nói: Ta sẽ chỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành,Trải qua các đường phố, các ngã ba,Đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu.Tôi tìm kiếm người, nhưng không gặp.
3 Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi.Tôi hỏi rằng: Các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng?
4 Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa,Thì gặp người mà lòng tôi yêu mến;Bèn nắm lấy người, không khứng buông ra,Cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi,Vào phòng của người đã thai dựng tôi.
5 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươiBởi những hoàng dương hay là con nai đồng nội,Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình taCho đến khi nó muốn.
6 Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên,Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương,Với đủ thứ hương của con buôn?
7 Kìa, kiệu của Sa-lô-môn,Có sáu mươi dõng sĩ trong bọn dõng sĩ Y-sơ-ra-ênVây chung quanh nó;
8 Thảy đều cầm gươm và thạo đánh giặc;Ai nấy đều có gươm ở nơi đùi mình,Vì sợ hãi ban đêm.
9 Vua Sa-lô-môn làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ Li-ban.
10 Người làm các trụ nó bằng bạc,Nơi dựa lưng bằng vàng,Chỗ ngồi bằng vật màu điều,Còn ở giữa lót bằng ái tình của các con gái Giê-ru-sa-lem.
11 Hỡi các con gái Si-ôn, hãy ra xem vua Sa-lô-mônĐội mão triều thiên mà mẹ người đã đội trên đầu ngườiTrong ngày định thân, trong ngày lòng người vui vẻ.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)