Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Đa-ni-ên > 158. Nê-bu-cát-nết-sa Hạ Mình Xuống - (Đa-ni-ên 4:28-37)  


158. NÊ-BU-CÁT-NẾT-SA HẠ MÌNH XUỐNG

(Đa-ni-ên 4:28-37)


Câu Gốc:

"và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống." (Đa-ni-ên 4:37)

Vua Nê-bu-cát-nết-sa đang đi dạo trong cung điện Ba-by-lôn...

Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà (Đức Chúa Trời / ta) đã dựng, bởi quyền cao cả (Ngài / ta), để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của (Ngài / ta) sao?" (Đa-ni-ên 4:30)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa" (Đa-ni-ên 4:31,33)


    Đúng hay Sai?

3. "vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò" (Đa-ni-ên 4:33)

    Đúng hay Sai?

4. "thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng," (Đa-ni-ên 4:33)

    Đúng hay Sai?

5. Móng vua thì giống như mỏ loài chim chóc. (Đa-ni-ên 4:33)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

6. "Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, (trí khôn / vinh hiển) đã phục lại cho ta." (Đa-ni-ên 4:34)


Điền vào chỗ trống:

7. "Ta bèn __________ __________ và làm sáng danh Đấng sống đời đời" (Đa-ni-ên 4:34)


Khoanh tròn những chữ đúng:

8. "Trong lúc đó, (sự giàu có / trí khôn) phục lại cho ta, ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta;" (Đa-ni-ên 4:36)

9. "Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi khen, tôn vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc Ngài đều (hoàn tất / chân thật), các đường lối Ngài đều công bình;" (Đa-ni-ên 4:37)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)