Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Đa-ni-ên > 159. Ngón Tay Viết Trên Tường - (Đa-ni-ên 5:1-31)  


159. NGÓN TAY VIẾT TRÊN TƯỜNG

(Đa-ni-ên 5:1-31)


Câu Gốc:

"Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý." (Đa-ni-ên 5:21)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Vua Bên-xát-sa dọn tiệc lớn đãi (một ngàn / một vài) đại thần mình, và vua uống rượu trước mặt họ." (Đa-ni-ên 5:1)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Vua Bên-xát-sa đương nhấm rượu, truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nê-bu-cát-nết-sa, cha mình, đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, hầu cho vua và các đại thần, cùng các hoàng hậu và cung phi vua dùng mà uống." (Đa-ni-ên 5:2)

    Đúng hay Sai?

3. "Vậy họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá." (Đa-ni-ên 5:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

4. "Chính giờ đó, có những (đồ trang sức / ngón tay) của bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường cung vua, đối ngay chỗ để chân đèn; và vua trông thấy phần bàn tay đó đương viết." (Đa-ni-ên 5:5)

5. "Bấy giờ vua biến sắc mặt, các ý tưởng làm cho vua bối rối; các xương lưng (rời khớp ra / siết chặt lại), và hai đầu gối (dính / chạm) vào nhau." (Đa-ni-ên 5:6)


Điền vào chỗ trống:

6. "Bấy giờ Đa-ni-ên được đem đến trước mặt vua. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Ngươi có phải là Đa-ni-ên, một trong các con cái ____________ __________ Giu-đa, mà vua cha ta đã điệu từ Giu-đa về chăng?" (Đa-ni-ên 5:13)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

7. "Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy nếu ngươi đọc được chữ nầy và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, sẽ mang vòng vàng nơi cổ, và dự chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước." (Đa-ni-ên 5:16)

    Đúng hay Sai?

8. Bấy giờ Đa-ni-ên cất tiếng và nói trước mặt vua rằng: Tôi sẽ nhận những lễ vật của vua nhưng tôi sẽ không giải nghĩa những chữ viết cho vua đâu. (Đa-ni-ên 5:17)

    Đúng hay Sai?

9. "Những chữ đã vạch ra như sau nầy: Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin" (Đa-ni-ên 5:25)

Hãy nối chữ viết và ý nghĩa cho thích hợp (Đa-ni-ên 5:26,27,28)

a. Mê-nê Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ
b.Tê-ken Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu
c. Phê-rết Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng
TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)